Công Trình Tiêu Biểu – Kiến Trúc

CĐT: CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH PHÁT

CĐT: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN NÔNG                                                              
ĐĐ: HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

CĐT: CÔNG TY CỔ PHẦN DELTA CROPCARE                                                              
ĐĐ: HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN