Activity Criteria

  • Chất lượng và hiệu quả làm cam kết với khách hàng.
  • Tri thức và sáng tạo của nhân viên làm nền tảng phát triển vững chắc 
    và là tài sản vô giá.
  • Sự tin tưởng của khách hàng làm mục tiêu phấn đấu.
  • Sự đoàn kết chính là sức mạnh.